نماز

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:14 بازدید: 49 نویسنده: فیاض آقایی

خانواده: 
يکي از عوامل مهم در سازندگي و شکوفايي و يا تخريب شخصيت انسان، خانواده و محيط زندگي است و بيشترين همانندسازي و الگوبرداري را در دوران طفوليت از اهل خانواده، مخصوصاً پدر و مادراست. از دلايل بي توجهي به نماز، نبودن الگوي نمازگزار در منزل و جَو فاسد محيط خانه است. 

..................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 امتیاز : 87 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:12 بازدید: 52 نویسنده: فیاض آقایی

احساس خودنمايي و رياکاري: 
بعضي ها با خواندن نماز احساس مي کنند که در زمره ريارکاران قرار گرفته اند و بعضي ها مي گويند: خجالت مي کشيم، چون تا به حال نماز نخوانديم و اگر اکنون بخوانيم، شايد مورد طعن و مسخره پدر و مادر و دوستان قرار بگيريم. 

...................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:09 بازدید: 53 نویسنده: فیاض آقایی

- احساس تحجر و عقب ماندگي: 
چنين اشخاصي بر اين باورند که مذهب از زندگي جداست و بر اين باورند که دين، قديمي و ارتجاعي است. چنين اشخاصي براي آن که خود را قانع کنند که راهشان صحيح است به مذهبيان و غير مذهبيان توجه مي کنند که مذهبيان از واقعيتهاي زندگي و از لذات زندگي و از علم تا پيشرفت، با زمان بودن، به دور هستند و انسانهايي خشک و بي سواد و عقب افتاده اند و در مقابل اين همه لامذهباني که در دنياي خارج از ما و يا دنياي ما زندگي مي کنند، انسانهايي منطقي، پيشرفته و با سوادنند. 

.....................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب