نماز

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 09:50 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

تصميم بر ترک چشک چراني: 
با تمرين و ممارست به کنترل چمش بپردازيم و هر وقت نامحرمي را مشاهده کرديم، مواظب باشيم با قصد تلذذ به او خيره نشويم و اگر بر اين امر مراقبت کنيم، آرام آرام، محافظت بر چشم، امري آسان مي شود. 
عوامل بيروني: 
الف) دوست فاسد: 
همنشيني با دوست فاسد و فاسق، اثرات منفي در آدمي مي گذارد، چرا که شخصيت انسان، بستگي به شخصيت دوست و همنشين او دارد واين واقعيتي غيرقابل انکار است: 
تواول بگو با کيان دوستي پس آن که بگويم که تو کيستي

....................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 امتیاز : 103 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 27/12/1392 ساعت: 20:43 بازدید: 54 نویسنده: فیاض آقایی

ديدگاه مولى مهدى نراقى در حضور قلب 

در كتاب  ديدگاه علامه محقق مولى مهدى نراقى است كه‏اين چنين آغاز می ‏شود: نماز معجونى آسمانى و تركيبى الهى است كه از اجزاى بسيار،مركب است، اين اجزا در فضيلت و اهتمام به آن‏ها متفاوت ‏اند.بعضى از آن‏ها به منزله روح است و بعضى به مثابه اعضاى رئيسه وبعضى در حكم ديگر اعضا. 
انسان - مثلا- چون حقيقتى است مركب از اجزاى معين، موجودى كامل نمی ‏باشد، مگر به معناى باطنى كه همان روح است و روح آن حضور قلب است. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 امتیاز : 105 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 27/12/1392 ساعت: 18:40 بازدید: 50 نویسنده: فیاض آقایی

كتاب مطالبى از علامه ذوفنون شيخ بهايى است در اين بخش پس از ذكر حديثى جالب از امام صادق (ع) درباره فهم معانی ‏اذكار نماز آمده است: چه اگر چنين باشد، حال او مثل شخص عربى باشد كه تلفظ به كلام فارسى می ‏كرده و شعور به معانى آن چيزى كه تلفظ می ‏كند نداشته باشد. يا مثل حال ساهى و غافل و مصروعى كه تكلم به چيزى می ‏نمايد، بدون آن كه معنى آن به خاطر ايشان گذرد و ندانند كه چه می ‏گويند. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 امتیاز : 93 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب