نماز

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:16 بازدید: 51 نویسنده: فیاض آقایی


الف) پرخوري
پرخوري علاوه بر مضرات جسمي و فيزيولوژيکي داراي مضرات روحي و رواني نيز هست که از جمله ناراحتيهاي روحي آن، مانع بودن از حضور قلب در نماز است. پرخوري و افراط در خوردن در انگيزه هاي معنوي اختلال ايجاد مي کند، البته گرسنگي زياد و فشار حاصل از آن موجب اختلال در انگيزه معنوي، از جمله همين حضور قلب و اختلال در فعاليتهاي عقلي مي شود. ترک پرخوري جز از طريق شکم، ممکن نيست. چون هيچ چيز زيانبارتر از پرخوري، براي قلب مؤمن نيست. پرخوري باعث قساوت قلب و تحريک شهوت مي شود و گرسنگي، خورش مؤمن و غذاي روح و طعام قلب و صحت بدن است.

..................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:06 بازدید: 72 نویسنده: فیاض آقایی

فحشا و منکرات مانع حضور قلب در نماز است. 
نماز و گناه، رابطه متقابل و متضاد دارند. کسي که اهل فحشا و منکرات است توفيق حضور قلب را پيدا نمي کند. گناهان لذت مناجات را از انسان مي گيرد و با گرفتن لذت و شيريني عبادت، حضور قلب هم خواهد رفت و به همين جهت کمترين برخورد خدا با گناهکار، گرفتن لذت مناجات است. 

.......................
 موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 19:53 بازدید: 63 نویسنده: فیاض آقایی

در زمان امام رضا (ع) نیز یکی از یاران ایشان همین سوال را نیز می پرسند و ایشان جواب می دهند: اگر مشغول کاری هستی فورا از کار جدا نشو و به نماز بایست بلکه اول آهسته وضو بگیر و نیز همراه وضو ذکر بگو قبلا خواندن نماز در محل نماز اندکی بنشین و به این فکر کن که می خواهی در برابر چه کسی نماز بخوانی در طول نماز هم به این فکر کن در برابر چه کسی خم و راست می سوی و نماز می گذاریموضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب