نماز

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:19 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

تعاليم و مبانى
مانى مى گفت : « حكمت و حقيقت الهى را پيامبران در زمانهاى مختلف و سرزمينهاى گوناگون نشر دادند. روزگارى بودا در هندوستان ، زمانى زردشت در ايران ، هنگامى عيسى در فلسطين و اكنون من ، مانى پيغمبر خدا هستم و براى نشر حقايق در سرزمين بابل ماءموريت دارم . » بيشتر تعاليم مانى بر مسيحيت و زردشتى گرى استوار است و در اين آيين جنگ نور و ظلمت نقش مهمى بر عهده دارد.موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی امتیاز : 115 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:02 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی

به عقيده مهرپرستان ، خداى مهر روزى به صورت انسانى در يك غار ظهور كرد و شبانانى كه در آن مكان به چرانيدن گوسفند مشغول بودند، به وى ايمان آوردند. آنگاه خداى مهر، گاو نرى را كشت و خون او را بر روى زمين افشاند. هر جا كه قطره اى از خون او افتاد، سرسبز و بارور شد. وى پس از چند سال به آسمان رفت و روان او پيوسته براى كمك به بندگان خود در زمين آماده است .موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات امتیاز : 109 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:01 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

مهرپرستي از اديان قديمي و از عقايد كهن در ايران باستان بود و گروهي معتقدند كه آريائي ها آن را با خود به سرزمين ايران آوردند. ايرانيان باستان عقيده داشتند كه ميترا خداي نور ازلي و آسماني است. در اوستا نيز از ميترا مانند خدائي مقتدر و قهّار و جنگاور نام برده شده كه براي پيروزي اورمزد بر اهريمن به وي كمك مي كند.موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم امتیاز : 110 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب