نماز

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:57 بازدید: 54 نویسنده: فیاض آقایی
عبادت

اگر کسی نداند که چه می‌گوید معلوم است نسبت به سخن خود حضور قلب و فکر ندارد و تنها مانند ضبط صوتی بدون درک و احساس عمل می‌کند که تنها واگویه هایی را بیان می‌کند. به همین خاطر است که قرآن سفارش زیادی به تدبر در معنا کرده است.

 موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار امتیاز : 153 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:53 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

همان طور که حالات درونی انسان بر او اثر گذار است محیط بیرون نیز بر آدمی تأثیر زیادی دارد.

یک مثال ساده:

اگر کسی بخواهد در جایی مطالعه کند که سر و صدا، زیاد است موفقیتش کم می‌شود در نماز نیز باید به همین مسئله توجه داشت.

....................

.........................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب امتیاز : 155 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:49 بازدید: 64 نویسنده: فیاض آقایی

شهید مطهری در کتاب «آزادی معنوی» آورده است:

حضور قلب در نماز مرتبه دوم تقواست که آن تسلط و حفظ فکر و ذهن و خیال است.( آزادی معنوی، ص 95)

...............

......................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
تقوا تقوا تقوا تقوا تقوا امتیاز : 151 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب