نماز

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:02 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی

به عقيده مهرپرستان ، خداى مهر روزى به صورت انسانى در يك غار ظهور كرد و شبانانى كه در آن مكان به چرانيدن گوسفند مشغول بودند، به وى ايمان آوردند. آنگاه خداى مهر، گاو نرى را كشت و خون او را بر روى زمين افشاند. هر جا كه قطره اى از خون او افتاد، سرسبز و بارور شد. وى پس از چند سال به آسمان رفت و روان او پيوسته براى كمك به بندگان خود در زمين آماده است .موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات امتیاز : 109 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:01 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

مهرپرستي از اديان قديمي و از عقايد كهن در ايران باستان بود و گروهي معتقدند كه آريائي ها آن را با خود به سرزمين ايران آوردند. ايرانيان باستان عقيده داشتند كه ميترا خداي نور ازلي و آسماني است. در اوستا نيز از ميترا مانند خدائي مقتدر و قهّار و جنگاور نام برده شده كه براي پيروزي اورمزد بر اهريمن به وي كمك مي كند.موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم امتیاز : 110 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 11:57 بازدید: 66 نویسنده: فیاض آقایی

يونان شبه جزيره كوچكى در جنوب شرقى اروپاست كه از گذشته هاى دور مركز هنر، فرهنگ و انديشه بوده است . اين كشور در زبانهاى اروپايى « Greece » خوانده مى شود و كلمه عربى اغريق از اينجا مى آيد. نام يونان (Ionia) گرفته شده كه يكى از بخشهاى يونان است . يونانيان كشور خود را هلاس (Hellas) مى نامند كه نام افسانه اى نياى يونانيان است . موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
دین-يونان-باستان دین-يونان-باستان دین-يونان-باستان دین-يونان-باستان دین-يونان-باستان امتیاز : 150 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|