نماز- هر کلام نماز

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:18 بازدید: 58 نویسنده: فیاض آقایی

کلید راز بزرگى است هر کلام نماز

                                                                      چه با شکوه و عظیم است ازدحام نماز

        نسیم بارش نور است در کویر وجود

                                                                         سحر به مسجد آدین ها، سلام نماز

شاعر  : مردانىموضوعات:اشعار نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز امتیاز : 75 دیدگاه(0)