نماز- زرتشت و نماز پنج گانه

تاریخ: 23/12/1392 ساعت: 12:18 بازدید: 78 نویسنده: فیاض آقایی

در کیش زرتشت شبانه روز به شرح زیر به ۵ مقطع تقسیم شده و هر یک نماز ویژه ای دارد:

۱ـ هاون گاه(havangah):از بر امدن آفتاب تا نیمروزنماز پنج گانه در آیین زرتشت

۲ـ ریپت وین گاه( repith wingah):از نیمروز تا سه تسو(ساعت) بعد از ظهر

۳ـ ازیرین گاه(oziringah): از ساعت ۳ بعد از نیمروز تا آغاز شب و پیدا شدن ستارگان

۴ـ ایویس روتریم گاه(aiwisruthrimgah):از ابتدای شب تا نیمه ی آن

۵ـاوشهین گاه(ushahingah):از نیمه شب تا برآمدن آفتاب
..........

.....................توضیحا متذکر می شوم که هر یک از اسامی بالا مرکب از نام یک فرشته و واژه ی گاه به معنی وقت است و در واقع هر یک از اوقات پنجگانه به یکی از فرشتگان مذبور اختصاص داده شده است

شرایط نماز عبارتست از:

۱ـ پاک بودن تن از هرگونه کثافت و نجاسات
۲ـ پاک بودن لباس از هر نوع پلیدی و نسا(تن مرده لاشه حیوانات و هر چیز پیوسته به آنها) و وهیر(چیزی که از ذیر وحی جدا شده باشد مانند خون ناخن مو و نظایر ان) در برداشتن سدره(پیراهن بلند و سفید و نخی است که بتن میگویند)او کشتی(ریسمانی است از پشم گوسفند که به کمر میبندند
۴ـشستن دست و رو بعبارت دیگر وضو
۵ـ پاک بودن جای نماز از هرگونه پلیدی و نسا بطوریکه ۴ یا حداقل ۳ گام اطراف آن پاک و تنیز باشد
۶ـ محل نماز از کسی به زور گرفته نشده باشد و یا از پول دزدی خریده نشده باشد.در کیش زرتشت برای خدا حدودی و جهتی در نظر گرفته نشده و بنابراین پیروان این آئین بهنگام نماز بسوی نور و روشنایی از قبیل آفتاب نور ماه و چراغ و اتش توجه میکنند

هر نماز با این زمزمه آغاز می شود.


باور دارم به دین مزدا پرستی که آورده زرتشت است.پیرو آموزشهای اهورایی هستم که از دیو (دروغ) و دو گانه پرستی به دور است.من یکتا پرست زرتشتی ام و تنهااهورا مزدا را در خور ستایش می بینم.


نماز گاه هاون (Havan): (از برآمدن خورشید تا نیمروز)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم فرشته پاسبان بامداد پاک و سازنده را (هاون)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم آن سرور دهکده(ویس) را که پاک و دادگستر و سازنده است.

من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می ستایم .


نماز گاه رپتون(Rapatvan) : (از نیمروز تا پسین)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم فرشته پاسبان نیمروز را (رپتون)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم آن سرور شهر (زنتو) را که پاک و دادگستر و سازنده است.

من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می ستایم .


نماز گاه ازیرن(Oziran) : (پسین تا فرورفتن خورشید)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم فرشته پاسبان پسین پاک را (ازیرن)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم آن سرور کشور (دخیو) را که پاک و دادگستر و سازنده است.

من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می ستایم .


نماز گاه سروثرم (Srusram): (فرورفتن خورشید تا نیمه شب)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم فرشته پاسبان شب (ایوی سروثرم) پاک را.

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم همه ی رهروان راه اشویی زرتشت را و سرور اشوان را.

من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می ستایم .

 

نماز گاه اشهن (Oshhan) : (از نیمه شب تا برآمدن آفتاب)

من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم فرشته پاسبان پگاه (اوشهی ناای) پاک را.


من می ستایم و ارج می گذارم و خشنود می کنم آن سرور خانه (نمانا) که پاک و دادگستر و سازنده است.

من همآره و در همه حال اهورا مزدا، پروردگار یکتا را می ستایم.

پس از خواندن نماز گاه بایسته، زرتشتیان نماز سروش باج ، نیرنگ کشتی ، ستایش خدا ، تندرستی و برساد را می خوانند.به جز سروش باج بیشتر اوستاهای نام برده شده پازند است و پس از ساسانیان نوشته شده است.

گوشه ای از سروش باج که هر زرتشتی بایسته است که آن را به خوبی بداند همان نیایشهای اشم وهو و یتا اهو هستند. که در پیش در پاره های پیشتر به آنها نگاهی انداختیم.


موضوعات:ـ نماز در ادیان ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
زرتشت-و-نماز-پنج-گانه زرتشت-و-نماز-پنج-گانه زرتشت-و-نماز-پنج-گانه زرتشت-و-نماز-پنج-گانه زرتشت-و-نماز-پنج-گانه امتیاز : 115 دیدگاه(0)