نماز- نماز در مدارس

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 21:16 بازدید: 61 نویسنده: فیاض آقایی

بياييد امشب با هم راست حرف بزنيم. مردم ايران من 32 سال است در تلويزيون هستم، بعد از 32 سال يك تقاضايي مي‌كنم. به من راست بگوييد. تو را به فاطمه‌ي زهرا يك مرتبه زنگ زديد به مدرسه الو! من مادر فلاني هستم يا پدر فلاني هستم. از اينكه در مدرسه نماز جماعت برقرار مي‌كنيد، من متشكرم! يك تشكر كرديد از آموزش و پرورش؟
 


يك پدري كه وضعش خوب است، آنجا برود، ببيند اگر سالن نمازخانه فرشش خوب نيست، تابستان كولر ندارد، زمستان آب گرم ندارد، به مدير بگويد: آقا من براي نماز بچه‌ها حاضر هستم يك پولي را هم خرج كنم. ديپلم تارك‌الصلاة ذخيره‌ي قيامت نيست. بچه‌ي شما هست ذخيره‌ي قيامت نيست. پدر و مادرها بايد حساس باشند. با تلفن‌شان، با تشويقشان، منتها نمازي هم كه اقامه مي‌شود بايد نمازي باشد كه جاذبه‌دار باشد. آخر يك خرده هم گير در مسجدها هست. ببخشيد گفتم يك خرده، خيلي خرده. خيلي خرده گير در مسجدها است. مسجد بايد جاذبه داشته باشد.

 

منبع   :  

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تاریخ 1390/11/27


موضوعات:شیوه های رونق دادن بيشتر به نمازهای جمعه و جماعت ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نماز-در-مدارس- نماز-در-مدارس- نماز-در-مدارس- نماز-در-مدارس- نماز-در-مدارس- امتیاز : 93 دیدگاه(0)