نماز- چند بخش از بخشهای عوامل حضور قلب در نماز 3

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:01 بازدید: 62 نویسنده: فیاض آقایی

اهميت دادن به نماز: 
از اسباب حضور قلب، اهتمام و اهميت دادن آدمي به نماز است، چرا که يکي از امور فطري آن است که قلب، به امور مهم توجه مي کند، چنانچه در زندگي خود، آنچه براي ما پر اهميت و مهم جلوه کند، طريقه برخورد با آن هم جدي است. لذا نماز هم به هر مقدار،در نظر نمازگزار مهم جلوه کند، ه همان تناسب توجه و حضور قلب در نماز به وجود مي آيد. شرايط لازم در تمام مراحل: 
الف) عزم و اراده: 
تصميم و عزم و اراده از لوازم ضروري جهت انجام عملي يا ترک آن است و تا خواستن نباشد، هيچ کاري با اختيار صورت نمي گيرد که عزم، مغز انسانيت است و تا آدمي اراده و عزم بر فعل يا ترک عملي يا گفتاري تعلق نگيرد حرکتي حاصل نخواهد شد. 
ب) مداومت و مراقبت: 
پس از اراده و عزم، مي بايست در اين خواسته مداومت کرد؛ زيرا مداومت در طلب، مجاهدت و مراقبت و مؤاخذه در تحصيل حضور قلب از امور لازم و ضروري است. 
شناخت و آگاهي: 
از اسباب مهم حضور قلب، معرفت و آگاهي نسبت به معبود، عبادت، بعد از معرفت مي باشد. کمال آدمي بستگي به کمال نياز او دارد و هرچه قدر اين احساس نياز بيشتر شود، به کمال و تعالي انسان افزوده مي گردد که اين کمال و تعالي باعث مي شود انسان عظمت خداوند را درک کند و طبعاً در برابرش با نهايت خضوع و حضور و توجه قرار بگيرد. 
احساس نياز: 
هر وقت انسان نياز به عبادت پيدا کند با کمال و اشتياق به طرف آن مي رود و سعي و تلاش خود را بر آن مي دارد که به بهترين وجه آن را به جا بياورد پس اگر عبادت را از نيازهاي اصلي خود احساس کنيم، محتاجانه و عاشقانه به طرف آن مي رويم، که همين موجب تحصيل حضور قلب مي گردد. 
فهميدن معاني نماز: 
از عوامل مؤثر در تحصيل حضور قلب، فهميدن معاني نماز و توجه به آن است چرا که حضور قلب، يعني حاضر بودن قلب در محضر خدا و توجه به معاني نماز. در حقيقت حاضر کردن خدا در قلب، به تناسب توجه و معاني و فهميدن اذکار نماز ممکن خواهد شد در صورتي فهميدن معاني، اثر خود را خواهد گذاشت که نمازگزار دقيقاً معاني را به قلب القا و حاضر کند. 
ياد مرگ و نماز وداع: 
از اموري که در پيدايش حضور قلب، مؤثر است ياد مرگ و القاي اين مطلب است که «شايد اين نماز آخرم باشد.» است چرا که اين فکر باعث مي شود نماز را به بهترين نحو انجام دهد و حضور قلب بيشتري براي وي ايجاد مي شود. 

دعا و خواستن حضور قلب: دعا و خواستن و تضرع دو اثر حتمي دارد: 
اول اينکه با کمک غيبي حق، ضعفها و سستيها و کاستيها در انسان جبران خواهد شد و استعانت از خدا، ما را در کسب حضور قلب ياري مي کند. دوم اينکه: با دعا، خواستن و تکرار آن، يک نوع آمادگي روحي بر تحصيل حضور قلب حاصل مي شود و با استعانت و دعا توانايي کسب حضور قلب، بر قلب تلقين مي شود.


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 امتیاز : 99 دیدگاه(0)