نماز- چند بخش از بخشهای عوامل حضور قلب در نماز 4

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:03 بازدید: 83 نویسنده: فیاض آقایی

ابتدا بايد گفت که تارکان نماز از حيث کميت ترک، عبارتند از: 
الف) کساني که به طور مطلق تارک نماز هستند. 
ب) گروهي، بعضي اوقات مي خوانند و گاهي نمي خوانند. 
بعضي نماز مي خوانند، اما واجبي از واجبات نماز را ترک مي گويند. مانند قرائت يا اذکار واجب نماز و يا اينکه در مکان غصبي نماز مي خوانند. ترک نماز از روي عمد، موجب کفر است، کفر عبارت است نپذيرفتن و انکار چيزي که عقل و فطرت آدميان، آن را حق مي داند که نتيجه چنين افکاري، ترک ضروريات دين است، از جمله نماز. 
عدم آشنايي به فلسفه نماز: 
اهميت ندادن به نماز به لحاظ عدم آشنايي به حقيقت آن و احساس نياز نکردن نسبت به آن، خود از عوامل ترک نماز به شمار مي رود. 
درمان:
آشنا شدن و آشنا کردن به فلسفه و حقيقت نماز و اين که نماز جزو نياز ماست، جزو زندگي و حيات ماست. فايده و آثار نماز در دنيا و آخرت تجلي مي کند و به واسطه آن آرامش و تعادل رواني پيدا مي شود. نماز درمان افسردگي و اضطراب است.


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 امتیاز : 90 دیدگاه(0)