نماز

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:14 بازدید: 49 نویسنده: فیاض آقایی

خانواده: 
يکي از عوامل مهم در سازندگي و شکوفايي و يا تخريب شخصيت انسان، خانواده و محيط زندگي است و بيشترين همانندسازي و الگوبرداري را در دوران طفوليت از اهل خانواده، مخصوصاً پدر و مادراست. از دلايل بي توجهي به نماز، نبودن الگوي نمازگزار در منزل و جَو فاسد محيط خانه است. 

..................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-7 امتیاز : 87 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:12 بازدید: 52 نویسنده: فیاض آقایی

احساس خودنمايي و رياکاري: 
بعضي ها با خواندن نماز احساس مي کنند که در زمره ريارکاران قرار گرفته اند و بعضي ها مي گويند: خجالت مي کشيم، چون تا به حال نماز نخوانديم و اگر اکنون بخوانيم، شايد مورد طعن و مسخره پدر و مادر و دوستان قرار بگيريم. 

...................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-6 امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:09 بازدید: 53 نویسنده: فیاض آقایی

- احساس تحجر و عقب ماندگي: 
چنين اشخاصي بر اين باورند که مذهب از زندگي جداست و بر اين باورند که دين، قديمي و ارتجاعي است. چنين اشخاصي براي آن که خود را قانع کنند که راهشان صحيح است به مذهبيان و غير مذهبيان توجه مي کنند که مذهبيان از واقعيتهاي زندگي و از لذات زندگي و از علم تا پيشرفت، با زمان بودن، به دور هستند و انسانهايي خشک و بي سواد و عقب افتاده اند و در مقابل اين همه لامذهباني که در دنياي خارج از ما و يا دنياي ما زندگي مي کنند، انسانهايي منطقي، پيشرفته و با سوادنند. 

.....................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-5 امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب