نماز

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:03 بازدید: 82 نویسنده: فیاض آقایی

ابتدا بايد گفت که تارکان نماز از حيث کميت ترک، عبارتند از: 
الف) کساني که به طور مطلق تارک نماز هستند. 
ب) گروهي، بعضي اوقات مي خوانند و گاهي نمي خوانند. 
بعضي نماز مي خوانند، اما واجبي از واجبات نماز را ترک مي گويند. مانند قرائت يا اذکار واجب نماز و يا اينکه در مکان غصبي نماز مي خوانند. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-4 امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:01 بازدید: 61 نویسنده: فیاض آقایی

اهميت دادن به نماز: 
از اسباب حضور قلب، اهتمام و اهميت دادن آدمي به نماز است، چرا که يکي از امور فطري آن است که قلب، به امور مهم توجه مي کند، چنانچه در زندگي خود، آنچه براي ما پر اهميت و مهم جلوه کند، طريقه برخورد با آن هم جدي است. لذا نماز هم به هر مقدار،در نظر نمازگزار مهم جلوه کند، ه همان تناسب توجه و حضور قلب در نماز به وجود مي آيد. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-3 امتیاز : 99 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 09:54 بازدید: 52 نویسنده: فیاض آقایی

کسالت و خستگي: 

نماز را نبايد در حال مستي و کسالت خواند، بلکه ابتدا بايد خستگي و خواب آلودگي را برطرف کنيم و آنگاه به نماز بايستيم .و هميشه قبل از نماز کسالت را از خود دور کنيم و خستگي را بهانه اي براي دير خواندن نماز قرار ندهيم. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-2 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-2 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-2 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-2 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-2 امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب