نماز

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:19 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

تعاليم و مبانى
مانى مى گفت : « حكمت و حقيقت الهى را پيامبران در زمانهاى مختلف و سرزمينهاى گوناگون نشر دادند. روزگارى بودا در هندوستان ، زمانى زردشت در ايران ، هنگامى عيسى در فلسطين و اكنون من ، مانى پيغمبر خدا هستم و براى نشر حقايق در سرزمين بابل ماءموريت دارم . » بيشتر تعاليم مانى بر مسيحيت و زردشتى گرى استوار است و در اين آيين جنگ نور و ظلمت نقش مهمى بر عهده دارد.موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی امتیاز : 115 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:02 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی

به عقيده مهرپرستان ، خداى مهر روزى به صورت انسانى در يك غار ظهور كرد و شبانانى كه در آن مكان به چرانيدن گوسفند مشغول بودند، به وى ايمان آوردند. آنگاه خداى مهر، گاو نرى را كشت و خون او را بر روى زمين افشاند. هر جا كه قطره اى از خون او افتاد، سرسبز و بارور شد. وى پس از چند سال به آسمان رفت و روان او پيوسته براى كمك به بندگان خود در زمين آماده است .موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات مهرپرستى-و-مبادى-،-رسوم-و-عبادات امتیاز : 109 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:01 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

مهرپرستي از اديان قديمي و از عقايد كهن در ايران باستان بود و گروهي معتقدند كه آريائي ها آن را با خود به سرزمين ايران آوردند. ايرانيان باستان عقيده داشتند كه ميترا خداي نور ازلي و آسماني است. در اوستا نيز از ميترا مانند خدائي مقتدر و قهّار و جنگاور نام برده شده كه براي پيروزي اورمزد بر اهريمن به وي كمك مي كند.موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم عبادت-در-دين-مهري-یا-ميترائيسم امتیاز : 110 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب