نماز

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:57 بازدید: 54 نویسنده: فیاض آقایی
عبادت

اگر کسی نداند که چه می‌گوید معلوم است نسبت به سخن خود حضور قلب و فکر ندارد و تنها مانند ضبط صوتی بدون درک و احساس عمل می‌کند که تنها واگویه هایی را بیان می‌کند. به همین خاطر است که قرآن سفارش زیادی به تدبر در معنا کرده است.

 موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار امتیاز : 153 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:53 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

همان طور که حالات درونی انسان بر او اثر گذار است محیط بیرون نیز بر آدمی تأثیر زیادی دارد.

یک مثال ساده:

اگر کسی بخواهد در جایی مطالعه کند که سر و صدا، زیاد است موفقیتش کم می‌شود در نماز نیز باید به همین مسئله توجه داشت.

....................

.........................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب امتیاز : 155 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:49 بازدید: 64 نویسنده: فیاض آقایی

شهید مطهری در کتاب «آزادی معنوی» آورده است:

حضور قلب در نماز مرتبه دوم تقواست که آن تسلط و حفظ فکر و ذهن و خیال است.( آزادی معنوی، ص 95)

...............

......................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
تقوا تقوا تقوا تقوا تقوا امتیاز : 151 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب